Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ ΔΑΝΙΚΑ

For Amalia...

”Enhver patient har ret til at blive respektered og beholde sin værdighed ”
(Artikel 47 i den græske lov nr. 2071/1992)

”Korrupte læger burde være undtagelsen og ikke reglen”
(Amalia Kalyvinou, 1977-2007)


Fra Amalia Kalyvinou var 8 år gammel havde hun haft smerter i det ene ben. På trods af adskillige lægebesøg og hospitalsindlæggelser, var der ingen der i tide kunne stille en rigtig diagnose vedrørende det godartade neurinom som hun havde i benet, og som var blevet rigtigt diagnosticeret første gang. 17 år senere fik Amalia at vide, at neurinomet desværre havde gennemgåe en forandring og var blevet til en ondartet tumør.

Under de følgende 5 år førte Amalia en sand kamp, ikke kun mod kræften og amputationen af benet, men også mod korruptionen indenfor den græske stats sygesikringssystem. Systemet burde fremme gode relationer mellem patient og læge, men er desværre baseret på bestikkelse og fremturer i tidskrævende bureaukrati.

Udover stråleterapien og kemoterapien måtte Amalia kæmpe mod den økonomisk udnyttelse fra lægerne side. Udover smerten måtte hun også udholde privatklinikernes pengegriskhed, og de meget lange ventetider i det græske sundhedsvæsen for at opnå et stempel.

Amalia døde fredag den 25. maj 2007. Hun blev kun 30 år gammel.

Inden hun døde var det lykkedes hende at dokumentere sine erfaringer, og dele dem med alle os græske webbsurfere i hendes blog http://fakellaki.blogspot.com./ Den unge græske filolog anklagede de læger hun havde været tvungen til at bestikke, men roste også dem der valgte at hædre lægeløftet.

Hendes vidnesbyrd gjorde dybt indtryk på tusindvis af mennesker, der støttede hende i hendes ulige kamp lige til det sidste.

"Amalias mål var at fortælle sin historie, og på den måde nå så mange mennesker som muligt. Hun ville især vise at der findes måder at gøre modstand på, og at man ikke kun skal give efter for vilkårligheden hos autoritære og samvittighedsløse læger og bureaukrater indenfor det græske sundhedsvæsen."
(Dikaia Tsavari og Georgia Kalyvinou – Amalias mor og søster)

Ifølge græsk lov er det en grov forbrydelse hvis en læge indenfor det græske sundhedsvæsen modtager gaver, og specielt økonomisk erstatning eller anden kompensation under udførelse af deres arbejde som læger.

Amalia Kalyvinou kæmpede for ting der betragtes som en selvfølge i andre europæiske lande. Desværre er de ikke en selvfølge i Grækenland. Som en fortsættelse af Amalias kamp protesterer vi og kræver:

* AT STATEN TAGER SKRIDT TIL AT STOPPE BESTIKKELSE OG FORSKELSBEHANDLING AF PATIENTER.

* AT STATSAPPARATET BLIVER MERE FLEKSIBELT SÅ AT FOLK IKKE NÅR AT AFGÅ VED DØDEN SOM FØLGE AF TIDSKRÆVENDE BUREAUKRATI.

* AT DER INDFØRES STRENGERE KONTROL I RELATIONEN MELLEM MEDICINALFIRMAERNE OG SYGESIKRINGSSYSTEMET.

* AT DER FORETAGES EN BEDRE UDNYTTELSE AF DE EKSISTERENDE HOSPITALSSTRUKTURER OG AT ALLE LÆGER OG SYGEPLEJERSKER LØBENDE VIDEREUDDANNES.

* AT DER GENNEMFØRES EN DIGITALISEREING AF PATIENTERNES LÆGEJOURNALER FOR AT FREMSKYNDE KORREKTE DIAGNOSER OG BEHANDLINGER.

LAD OS STOPPE HYKLERIET HVOR STATEN FORETRÆKKER AT LÆGERNE BESTIKKES AF PATIENTERNE I STEDET FOR AT DE FÅR EN RIMELIG OG ORDENTLIG LØN.


* IKKE FLERE BESTIKKELSER
* IKKE MERE BUREAUKRATI
* IKKE MERE NEDVÆRDIGENDE BEHANDLING


VI ØNSKER GRATIS OG EFFEKTIV LÆGEBEHANDLING AF ALLE.

Næste gang De overvejer at bestikke en læge, gør det ikke. Giv i stedet en donation. Amalias sidste ønske var at man donerer penge til det Ongologiske Center for Børn der er under opførelse. (Elpida Foundation, tel +30 210 77 57 153, e-mail: info@elpida.org, Bankkonto: National Bank of Greece, konto nr: 080/480898-36, Alphabank konto nr: 152-002-002-000-515. Obs! Glem ikke at nævne at bidraget er “for Amalia”)

INTERNET BEVÆGELSE AF AMALIAS VENNER

Δεν υπάρχουν σχόλια: